Clinical Psychologist, Leslie Ebben B.A Psych (UJ), B.A. Hons Psych (UJ), M.A Clin Psych (UJ)

Jan-Hendrik Meyer

Clinical Psychologist

I am a Clinical Psychologist working in Stellenbosch, offering a therapeutic service to children, adolescents and parents. I focus on assessment and treatment of anxiety, low mood/depression, ADHD, and developmental and behavioural problems. Parenting support forms an important part of the effective treatment as well as prevention of further problems.

I follow an eclectic approach, and am guided by the specific set of circumstances of the client combined with evidence-based treatments. I use a modern play therapy approach with younger children. With older children and adolescents I use a Cognitive-Behavioural approach as it is particularly effective in addressing most anxiety and mood problems.

I spent nine years from 2002 to 2011 working in Ireland as Clinical Psychologist for the Child and Family Community service where I was responsible for the running of the service in two community clinics. My key responsibilities included not only working with parents and children in an office setting, but also multidisciplinary cooperation with medical practitioners and other health professionals in setting up child-focused treatment programs. I also ran regular parenting support groups.

I am currently in employment with Community Keepers (NPO), delivering individual and group-based interventions in Ida’s Valley Primary and Lückhoff Secondary schools in Stellenbosch. I am further involved developing and presenting workshops focusing on stress-management and parenting within these school settings.

I am also employed as a Consultant Clinical Psychologist by the Centre for Student Counselling & Development (University of Stellenbosch) delivering a therapeutic service to students.

———————————————————–
Ek is ‘n Kliniese Sielkundige in Stellenbosch wat dienste lewer gefokus op kinders, adolessente en hul ouers. Ek assesseer en behandel angstigheid, donker gemoedstemming/depressie, ADHD en ontwikkelings- en gedragsprobleme. Ouerondersteuning speel ‘n sleutelrol in die behandelingsplan aangesien die waarskynlikheid van toekomstige probleme daardeur verminder word.

Ek volg ‘n eklektiese/holistiese benadering en laat my lei deur die unieke omstandighede van elke kliënt. Ek volg ‘n moderne spelterapie-benadering met jonger kinders. Met ouer kinders en adolossente benut ek hoofsaaklik ‘n Kognitiewe Gedragsterapeutiese benadering wat besonder effektief is vir angstigheid en by gemoedskwessies.

Ek het nege jaar lank (vanaf 2002 tot 2011) as kliniese sielkundige by ‘n kinder- en familie-eenheid in Ierland gewerk. Gedurende daardie tyd was ek verantwoordelik vir die lewering van kliniese dienste in twee kantore. My hooftake het ingesluit die lewering van terapie aan ouers en kinders en  multidissiplinêre samewerking met dokters en ander gesondheidswerkers in die samestelling van behandelingsplanne wat die kind se beste belange as sentrale fokus het. Ek het ook gereeld werkswinkels aangebied wat fokus op ouerleiding en – ondersteuning.

Ek is tans in diens van Community Keepers (NWO). Hier bied ek individuele en groepsingrypingsdienste aan in Idasvallei Primêr en Lückhoff Hoërskool in Stellenbosch. Ek is ook betrokke by die ontwikkeling en aanbieding van werkswinkels wat fokus op die hantering van stres en ouerskap binne hierdie skoolomgewings.

Ook voorsien ek op ‘n konsultasiebasis terapeutiese dienste aan studente by die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (Universiteit Stellenbosch).

 

HPCSA number: PS 0071455
Practice number: 086 000 0448 230